Under ytan


Utbildning och föreläsning


Projektet Under ytan arbetade praktiskt och målinriktat med att ge arbetsgivare och personal inom skolområdet råd, stöd och användbara verktyg i sitt arbete med frågor kring sexuell läggning. Under projektets gång utbildade vi över 3 500 personer. Över 95 % har sagt att de skulle rekommendera utbildningen till andra!Är du intresserad av att utveckla arbetet inom din kommun/arbetsplats?

Under ytan-projektet är avslutat och har därmed inte längre möjlighet att erbjuda utbildningar. Därför hänvisar vi alla som är intresserade av utbildningar fram tills 30 september 2007 till vårt systerprojekt Fritt Fram.Utbildningar efter september 2007

Efter september 2007 när projektet Fritt Fram tar slut, kommer RFSL, HomO och Lärarförbundet att erbjuda utbildning och föreläsning i egen regi. Läs nedan för mer information.

Utbildning via RFSL
I vårt demokratiska samhälle borde det vara självklart att alla behandlas likvärdigt och med respekt, oavsett om man är hetero-, homo- eller bisexuell, och oavsett om man är transperson eller inte. Men tyvärr räcker det inte med god vilja. Det krävs grundläggande kunskap också. Kunskap om hur normer styr vårt beteende och om hur sociala mekanismer utesluter vissa grupper från gemenskapen.

Som en av världens äldsta hbt-organisationer, kan RFSL bidra med den kunskapen. Vi utbildar politiker, tjänstemän, chefer, fackliga företrädare, arbetsgrupper, lärare, vårdgivare och andra – såväl i offentlig förvaltning som i det privata näringslivet.

Exempel på utbildningens innehåll:
- Grundläggande kunskap i sexuell läggning och könsidentitet/könsuttryck
- Heteronormen och öppenhetens betydelse
- Rådande lagstifning
- Professionellt bemötande i arbete med kunder, klienter och vårdtagare

Läs mer om RFSL utbildning på www.rfsl.se/utbildning. För att boka en utbildning via RFSL, kontakta Anette Sjödin.

Utbildning via HomO
Förskolor och skolor ska nu bedriva ett arbete som främjar barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Ett förebyggande arbete mot trakasserier och annan kränkande behandling ska också genomföras. Förskolor och skolor ska ha likabehandlingsplaner för detta arbete.

Hur bedriver man ett framgångsrikt likabehandlingsarbete? Hur skiljer sig en likabehandlingsplan från tidigare åtgärdsprogram mot kränkande behandling? Vad ska en likabehandlingsplan innehålla? HomO genomför själv eller i samarbete med de övriga ombudsmännen utbildning.

Exempel på utbildningens innehåll:
- Förskolans och skolans uppdrag att främja barns och elevers lika rättigheter och upprätta likabehandlingsplaner enligt den nya lagen
- Att förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling i förskola och skola
- Metoder för att kartlägga barns och elevers vardag med utgångspunkt från diskrimineringsområdena
Likabehandlingsplaner – innehåll, struktur m.m.
- Barns och elevers delaktighet i likabehandlingsarbetet

För att boka en utbildning via HomO, kontakta Christine Gilljam.

Utbildning via Lärarförbundet
I vårt arbete som skolledare och lärare ska vi bedriva ett arbete som motverkar diskriminering samt främjar alla barns och elevers lika rättigheter. Som arbetsgivare, fackligt förtroendevald eller kollega ska vi medverka till att arbetsmiljön på arbetsplatsen är på ett sådant sått att alla kan känna sig välkomna oavsett om man är homo-, bi- eller heterosexuell eller transperson. En självklarhet kan man tycka, men inte så lätt att leva upp till alla gånger.

De kunskaper och erfarenheter som vi som förbund har fått genom vår medverkan i Under ytan vill vi fortsätta att sprida. Våra utbildningar vänder sig i första hand till Lärarförbundets lokalavdelningar som vill öka sina kunskaper och utveckla det egna arbetet gällande sexuell läggning och heteronormativitet. Vad är fackets roll i detta arbete? Vilka kunskaper behöver vi för att kunna stödja våra medlemmar? är ett par av de frågor som vi försöker svara på i våra utbildningar.

Exempel på utbildningens innehåll:
- Grundläggande kunskap i sexuell läggning och könsidentitet/könsuttryck.
- Heteronormen
- Öppenhetens betydelse
- Lagstiftning och styrdokument
- Vad kan/bör jag tänka på som fackligt förtroende vald

För att boka en utbildning via Lärarförbundet, kontakta Maria Karlsson.