Under ytan


Fakta om projektet "Under ytan"


Projektet pågick mellan 1 november 2004 och 31 maj 2007, och är därmed nu avslutat. Det går däremot fortfarande att beställa material!

Projektet ingår i EU:s Equal-program, som syftar till att motverka diskriminering och utestängning i arbetslivet.

Målet med projektet är att lyfta upp frågan om sexuell läggning och homofobi i en yrkeskultur som hittills visat återhållsamhet med att arbeta praktiskt kring denna diskrimineringsgrund. Ett annat syfte är att åstadkomma stadigvarande attitydförändringar.

Då det idag är socialt önskvärt och politiskt korrekt att acceptera homo- och bisexualitet är den öppna diskrimineringen av homo- och bisexuella lärare sällsynt. Likväl är skolan en arbetsmiljö som ligger efter många andra när det gäller möjligheten för dem som finns i skolmiljön att på ett naturligt sätt kunna förhålla sig till sin homo- eller bisexualitet.

Genom att på ett tydligt sätt lyfta fram frågan om sexuell läggning i skolans systematiska arbetsmiljöarbete sänds signalen ut att man tillmäter denna diskrimineringsgrund lika stor betydelse som andra.

De ingående och samarbetande partnerna i partnerskapet representerar ett brett spektra av svenskt utbildningsväsende. I utvecklingspartnerskapet (UP) ingår forskningsföreträdare, arbetsgivare, flera fackliga organisationer, skolmyndigheterna, ett par lärarutbildningar och frivilligorganisationer.

Det finns flera målgrupper för arbetet. De viktigaste är yrkesverksamma lärare, skolledare, lärarstudenter, lärarutbildare, politiker i utbildningsnämnderna, tjänstemän inom skolförvaltningen och elever.

Gemensamt eller i olika delprojekt skall UP under projekttiden arbeta med följande aktiviteter:

• Forska
• Ta fram utbildningsmaterial för lärare, skolledare, nämndtjänstemän, kommunala skolpolitiker
• Arbeta fram metoder kring hur man lyfter frågor kring sexuell läggning i en skolmiljö
• Arbeta fram inspirationsmaterial för lärare och skolledare
• Utbilda utbildare/förändringspiloter
• Arbeta med någon/några lärarutbildningar kring frågor som tex. vilka normer reproduceras i skolan, arbeta med någon/några lärarutbildningar kring metoder som kan fungera som stöd för lärare att undervisa i och hantera frågor kring sexuell läggning och homofobi
• Erbjuda fackliga utbildningar i diskrimineringsfrågor
• På sikt erbjuda rektorsutbildningen ett kompetenshöjande inslag
• Arbeta med kommunernas styrdokument
• Arbeta med ansvariga i skolor och kommuner kring den nya diskrimineringslagstiftningen på skolområdet

Partners
Följande partners ingår för närvarande i projektets s.k. Utvecklingspartnerskap (UP):

• Ombudsmannen mot diskriminering pga sexuell läggning (HomO)
• Lärarnas Riksförbund
• Lärarförbundet
• Myndigheten för skolutveckling
• Sveriges skolledarförbund
• Linköpings Universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
• Linköpings Universitet, Norrköpings lärarprogram
• Södertälje kommun
• Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL)
• Sveriges Förenade HBTQ-studenter (SFQ - F.d. Sveriges Förenade Gaystudenter, SFG)
• Lärarhögskolan i Stockholm
• Ungdomsförbundet för HBT-personers rättigheter (RFSL Ungdom)

Pilotkommuner
Följande pilotkommuner ingår i projektet:

• Bollnäs
• Göteborg
• Jokkmokk
• Malmö
• Söderhamn
• Södertälje

Projektperiod
Projektet är verksamt mellan 1 november 2004 och 31 maj 2007.

Kontakt
Nationell koordinator:
Gunnar Svensson, Integratia Konsult


Transnationell koordinator:
Anette Sjödin, RFSL